Vitajte na stránke

Základnej školy

Dlhé Pole

najnovšie oznamy

všetky aktuálne oznamy nájdete na stránke v novinkách

20.09.2023

Oznam

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Dlhé Pole 38, Dlhé Pole podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje rodičov v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení

riaditeľského voľna všetkým žiakom základnej aj materskej školy na deň 26.09.2023

z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy).

Ing. Mária Šimuláková

28.08.2023

Začiatok školského roka 2023/2024

Nástup žiakov do školy je 4.9.2023. Po dohode so zriaďovateľom a miestnym farárom Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa začne svätou omšou Veni Sancte o 7,30 v kostole v Dlhom Poli. Do kostola môžu prísť žiaci v sprievode rodičov alebo samostatne – autobusom, pešo, na bicykli, …


Slávnostné otvorenie bude pokračovať na školskom dvore o 8,30. Žiaci, ktorí budú prítomní v kostole sa presunú do školy na školský dvor pod dozorom prítomných učiteľov alebo svojich rodičov. Po skončení programu na školskom dvore odídu v sprievode triednych učiteľov do tried. Vyučovanie 4.9.2023 končí o 10,15 pre žiakov, ktorí cestujú autobusom smerom na Žilinu a pre tých žiakov, ktorí idú domov pešo. Žiaci, ktorí cestujú na vyšný koniec autobusom o 11,00 budú čakať v triedach pod dozorom triednych učiteliek a vychovávateliek do 10,50 hod.


Dňa 4.9.2023 nebude ešte v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Jedáleň i ŠKD začnú fungovať od 5.9.2023. Pre rodičov prvákov, ktorí prídu na slávnostné otvorenie školského roku autami, bude umožnený vstup a parkovanie na školskom dvore.

21.03.2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Dlhé Pole, prosíme Vás, aby ste si prečítali všetky potrebné informácie a postupovali podľa nich.

Informácie k zápisu